Turbinbron i Västerås :: Sala :: Vallby friluftsmuseum
     

Nyheter

  • Bli medlem
    Den årliga medlemsavgiften är 200 kr per person, 300 kr för familj och 500 kr för företag. Klicka här
  • Anmälan till aktiviteter
    Här kan du som medlem anmäla dig till föreningens aktiviteter. Klicka här
  • Programförslag
    Här kan du som medlem lämna förslag på program. Det kan röra sig om studieresor, föredrag och seminarier. Klicka här

Kontakt

Västmanlands Kulturmiljöförening
c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås

Vice ordförande George Samourkas
e-post: samourkas@telia.com

Sekreterare Lars Gren
e-post: lars@gren.se

 

Stadgar
Västmanlands Kulturmiljöförening

Föreningens firma och ändamål
 

§ 1.  Föreningens firma är Västmanlands Kulturmiljöförening.

§ 2.  Föreningens syfte är att främja bevarandet av kulturhistoriskt viktiga byggnader, anläggningar, samlingar, föremål och miljöer. Främjandet sker genom opinionsbildning och ekonomiskt eller annat stöd.

§ 3.  Föreningen skall före utgången av år 2004 ha initierat en stiftelsebildning med ändamål i överensstämmelse med § 2.


Styrelsens säte

§ 4.  Styrelsen ska ha sitt säte i Västerås stad.


Ordinarie föreningsstämma

§ 5.  Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen tidigast den 15 februari och senast
den 15 juni. Styrelsen kan vid behov utlysa extra föreningsstämma.


Räkenskapsår

§ 6.  Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.


Medlemskap

§ 7.  Föreningens medlemmar utgöres av fysiska och juridiska personer. Föreningen är öppen för alla.

§ 8.  Medlemsavgift fastställes av föreningsstämman.

 

Styrelse och revisorer

§ 9.  Styrelsen består av ordförande jämte sex till åtta ledamöter samt högst sex suppleanter, vilka väljes på ordinarie föreningsstämma för en tid av två år.
Fyllnadsval kan ske vid ordinarie eller extra föreningsstämma.
Styrelsen konstituerar sig själv.
 

§ 10.  Styrelsen är beslutsför då utöver ordföranden minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 

§ 12.  Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två av styrelsen utsedda ledamöter i förening.
 

§ 13.  Styrelsen åligger
att handha förvaltningen av föreningens ekonomiska och övriga angelägenheter,
att vid sina sammanträden föra protokoll,
att till ordinarie föreningsstämma avge årsredovisning samt förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret,
att förbereda och kalla medlemmarna till föreningsstämma.
 

§ 14.  Föreningen skall ha två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter, vilka samtidigt väljes på ordinarie föreningsstämma för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits.


Föreningsstämma

§ 15.  Föreningsstämma hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse sker per brev eller e-post senast tre veckor före mötestillfället.
 

§ 16.  Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.
Beslut fattas med enkel röstövervikt, där dessa stadgar ej bestämmer annorlunda.
Vid lika röstetal avgöres val genom lottning medan ordföranden i övrigt har utslagsröst. Vid föreningsstämma skall föras protokoll, som justeras av ordföranden jämte två därtill vid stämman särskilt utsedda personer.
 

§ 17.  Ordinarie föreningsstämma tillkommer
att behandla styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen,
att välja ordförande och övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen,
att välja revisorer och revisorssuppleanter,
att utse valberedning om tre personer för förberedande av val vid nästkommande föreningsstämma,
att besluta om årsavgift,
att behandla annat ärende som skriftligen hänskjutits till stämman senast fyra veckor i förväg.

 

Övriga bestämmelser

§ 18.  Vid upplösning av föreningen skall eventuella kvarvarande tillgångar fördelas i enlighet med föreningens syfte genom beslut av föreningsstämma.
 

§ 19.  Beslut om ändring av dessa stadgar fattas antingen av ordinarie föreningsstämma med kvalificerad majoritet bestående av två tredjedelar av vid stämman avgivna röster eller genom beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma.
 

***

Innehållet i dessa stadgar blev antaget vid konstituerande föreningsstämma med Föreningen Kulturmiljö i Västmanlands län å Västerås slott den 6 maj 2003.
 

Stadgarna reviderades vid ordinarie föreningsstämma den 15 maj 2014 då föreningen bytte namn till Västmanlands Kulturmiljöförening.
 

Stadgarna reviderades vid ordinarie föreningsstämma den 2 maj 2017.